Khoa Khám bệnh
Khoa Khám bệnh - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Tâm thần được thành lập theo Quyết định số 1775/QĐ-YT ngày 6/6/2002 của Sở Y tế Tiền Giang.