Khoa Hồi sức cấp cứu
Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện tâm thần thành lập từ ngày 06 tháng 6 năm 2002 theo Quyết định số 1774/QĐ - YT của Sở Y tế Tiền Giang.