Phòng Điều dưỡng
Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang được thành lập từ ngày 25/11/2004 theo Quyết định số 1307/QĐ.YT của Sở Y tế Tiền Giang