Tài chính kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tâm thần thành lập theo Quyết định số 1779/QĐ - YT ngày 06/6/2002 của Sở Y tế Tiền Giang.